Laudame Financials Ontdek meer

Laudame Financials B.V. (hierna: “Laudame”) stelt uw bezoek aan onze website www.laudame.nl en/of enige andere door of namens Laudame (of enige aan haar gelieerde vennootschap) geëxploiteerde website (hierna: de “Website”) op prijs. Deze Gebruiksvoorwaarden bevatten een aantal regels omtrent het gebruik van de Website. Door gebruik te maken van de Website aanvaardt u de toepasselijkheid van deze regels. Indien u deze regels niet wenst te accepteren, dan dient u de Website nadrukkelijk niet te gebruiken.

Laudame is een besloten vennootschap. Verdere informatie over de organisatie van Laudame kan geraadpleegd worden op de Website via het tabblad “Interim – Over Laudame”. De informatie met betrekking tot Laudame zoals vastgelegd op de Website is uitsluitend bedoeld om aan bezoekers van de Website algemene informatie over Laudame te verstrekken. Aan deze algemene informatie kunnen geen enkele rechten worden ontleend.

Hoewel Laudame vanzelfsprekend de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij de samenstelling alsmede bij het onderhoud van de op de Website verstrekte informatie, kan Laudame niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en bijgewerkt is. De betreffende informatie wordt derhalve verstrekt “in de staat waarin het zich feitelijk bevindt” en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel waarbij de informatie op ieder moment zonder verdere aankondiging kan worden gewijzigd. Hoewel Laudame ook in het kader van de beveiliging van de Website haar uiterste best doet, kan zij ook ten aanzien van beveiliging geen absolute garantie geven. Tevens wordt geen garantie geboden ten aanzien van het foutloos en ononderbroken functioneren van de Website.

In geen geval is Laudame en/of enige aan Laudame Financials verbonden onderneming aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade (waaronder gevolgschade, gederfde winst of inkomen, schade door bedrijfsstagnatie en/of verlies van data) die voortvloeit uit – of verband houdt met – het gebruik van de Website.

Op de Website zijn veel onderdelen (tekst en foto’s) te vinden waarop intellectuele eigendomsrechten (zoals auteursrechten, databankrechten en merkrechten) van Laudame (en mogelijk van derde partijen) rusten. Laudame behoudt zich dienaangaande nadrukkelijk alle rechten voor. De namen Laudame, Laudame Holding, Laudame Financials, Laudame Interim Financials, Laudame Search & Selection en Laudame Consultancy zijn beschermde handelsnamen van Laudame, waarbij deze namen tevens door Laudame als merk zijn geregistreerd. Mede in het licht hiervan gelden de volgende regels voor het gebruik van de website:

  • het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Laudame niet toegestaan om enige merk- of handelsnaam van Laudame te (laten) gebruiken;
  • (delen van) de inhoud van de Website mag (mogen) slechts voor eigen persoonlijk, niet commercieel gebruik in ongewijzigde vorm worden gekopieerd of gedistribueerd. Ieder ander gebruik waaronder het distribueren, kopiëren, wijzigen, openbaar maken en verzenden van (delen van) de Website is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Laudame;
  • het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Laudame niet toegestaan om een verwijzing of verbinding (een zogenaamde “hyperlink”) naar de Website op dusdanige wijze te gebruiken dat een gebruiker de Website krijgt te zien in een frame van een andere webpagina.

 

De Website bevat mogelijk hyperlinks naar andere internetsites of bronnen die zich buiten het domein van Laudame bevinden. Hiervoor gelden mogeljik op die internetsites aangegeven afwijkende voorwaarden. Laudame is niet verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en inhoud van dergelijke pagina’s, waaronder mede eventueel op deze sites (als download) aangeboden software.

Persoonsgegevens die worden verstrekt of verzameld via of in verband met deze Website zullen door Laudame enkel worden gebruikt in overeenstemming met het Privacy Reglement van Laudame.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle pagina’s die via de website kunnen worden benaderd.